Lokālplānojums “Krokusiņi” Talsu novadā

Lokālplānojums Talsu novadā, Vandzenes pagastā, nekustamā īpašuma “Krokusiņi” ar kadastra Nr. 8894 010 0487 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8894 010 0479

Pasūtītājs: Talsu novada pašvaldība;

Izstrādāts: 2020.gadā     

Dokumenti: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17054